fbpx

AIBC

Rostislav Kishenkov

CEO Melbet Africa (Nigeria, Zambia, Uganda, Kenya, Ghana, Ethiopia, Angola, DRC) Rostislav Kishenkov